Khắc phục JQXGrid thêm được record nhưng không update được record mới tạo

20-02-2021 21:11:36

Khi soạn thảo hàm add record vào jqxGrid, ví dụ với hàm sau:

Khi ajax done, vẫn có record thêm vào Grid đầy đru thông tin, nhưng khi thực hiện update, ID không xác định, dẫn đến bị lỗi.

Cách sửa lỗi:

Thêm vào dòng code:

$("#jqxgrid").jqxGrid('updatebounddata');

sau khi add.


+