Hướng dẫn sử dụng các hàm trong hệ thống

[customOrderForm] product id, button caption, fullname, email, phone, address, note[/customOrderForm]

Đối với hàm này: bắt buộc phải có product id và button caption, có ít nhất 1 field fullname, email, phone, address.

Ví dụ:

form cần hiển thị 2 mục fullname và emai, dùng: [customOrderForm] product id, button caption, fullname, email[/customOrderForm]

 

orderform4:  là hàm tạo form đặt hàng, và có thêm 1 trường option để gắn thêm cho người dùng lựa chọn

[orderform4] product id, button caption, option label, option 1, option 2, option 3, option 4...[/orderform4]

Đối với hàm này: bắt buộc phải có product id và button caption, option label, và các option.

 

memberMap là hàm tạo bản đồ nhúng hoặc link bản đồ vị trí của thành viên

[memberMap] type, width, height[/memberMap]

type có giá trị là 1 hoặc 2

type = 1: đưa ra URL bản đồ

type=2: đưa ra 1 iframe chứa bản đồ, với type =2:

width, hieght: độ rộng và chiều cao bản đồ, phải có đơn vị, ví dụ 500px hoặc 100%.

Đối với hàm này: bắt buộc phải có type, width, height.

Các hàm lấy thông tin thành viên:

[memberID], [memberFullname], [memberPhone], [memberEmail]

Các hàm lấy thông tin người giới thiệu thành viên:

[inviteeID], [inviteeFullname], [inviteePhone], [inviteeEmail]

+